FORUMVAST

Solide en betrouwbaar

FORUMVAST is een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers.

Een solide en betrouwbare partner!

Welkom bij ForumVast

In 2011 hebben een aantal aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten het initiatief genomen voor de oprichting van FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten.

De branchebrede vereniging richt zich primair op het behartigen van de belangen van haar leden. Regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd om tijdens ledenvergaderingen actuele onderwerpen nader toe te lichten. Een belangrijk speerpunt van de vereniging is het optreden als spreekbuis richting de AFM op het gebied van toezichtwetgeving, respectievelijk de (wettelijke) richtlijnen voor prospectustoetsing.

In 2015 heeft Forumvast zich daarnaast ten doel gesteld, om een overzicht van best practices voor en door leden voor beleggers te ontwikkelen.
Doelstelling is een branchebreed ledenbestand te verkrijgen, waardoor de nieuwe vereniging wordt gelegitimeerd door een brede organisatiegraad. Gestreefd wordt naar een ledenbestand dat ten minste 70% van de markt vertegenwoordigt.

FORUMVAST zal zich nadrukkelijk niet opstellen als keurmerk voor aanbieders, hetgeen ook in de statuten en reglementen tot uitdrukking komt. Het afgeven van een keurmerk blijft het exclusieve domein van andere stakeholders in de branche op het gebied van prospectustoetsing, of andere initiatieven om te komen tot een onafhankelijk ratinginstituut voor vastgoedbeleggingsproducten.

Op deze wijze wordt getracht een helder onderscheid in de markt neer te leggen tussen enerzijds de vereniging als pure belangenvertegenwoordiger van een branchebrede groep van aanbieders en anderzijds onafhankelijke instanties die producten, organisaties of personen toetsen.

Branche vertegenwoordiging

Op dit moment wordt meer dan

65%

van de branche vertegenwoordigd.

Heeft u vragen?

Bel ons:
085 – 1300 230
of stuur een e-mail naar
info@forumvast.nl